Giden Öğrenci

Başvuru Şartları:

          

➢ Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

➢ Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, ➢ Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

➢ Aynı eğitim öğretim kademesinde daha önce Farabi Değişim Programı değişimine katılmamış olmak. (Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler hariç.)

➢ Gidilecek yükseköğretim kurumunun ilgili programında eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil ise ilgili dilde yeterliliği gösteren belgeye sahip olması gerekir. (Gidilecek üniversitenin Farabi duyurularında yer alan bölümlerin yabancı dil şartları incelenmelidir.)

➢ 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

➢ Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir.

➢ Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz bir not ortalaması oluşmamış öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.

➢ Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

➢ Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar

 

Başvuru Şekli:

       

Başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapmak istediği üniversite ile üniversitemizin anlaşması olup olmadığını, başvuru öncesinde gidilecek yükseköğretim kurumundaki derslerin denkliğinin olup olmadığı ve ilan edilen kontenjanları gidilecek üniversitenin web sayfasından kontrol etmelidir. Başvuru yapacak öğrenciler, gidilecek üniversitede alınacak dersleri, Bölüm Koordinatörü ya da Ders Danışmanı ile kontrol etmelidir. Daha sonra, doldurulacak Aday Öğrenci Başvuru Formunu imzalayarak aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir.

        

1. İmzalı ve resimli ‘Aday Öğrenci Başvuru Formu’ (2 adet) (Bkz. Belgeler)

2. Öğrenci Belgesi (2 adet)

3. Güncel Transkript (2 adet)

4. Yabancı dil düzeyini gösteren belge (2 adet) (Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir.Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir. Başvurulan üniversitenin yabancı dil koşulu web sayfasından kontrol edilmelidir.).

5. SGK Beyannamesi (Bkz. Belgeler)

           

Önemli Bilgiler:

          

* Aday Öğrenci Başvuru Formu, bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formdaki fotoğraf kısmına bilgisayar ortamından fotoğraf yerleştirilebilir ya da vesikalık fotoğraf yapıştırılabilir. Bilgisayar ortamında doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir.

* Sınıf kısmına, şu anda öğrenim görülen sınıf değil, program ile öğrenim görülecek sınıf yazılmalıdır.

* Başvurularda tek tercih alınacaktır.

* Eksik evrak ile yapılan ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

* Sonuçlar her iki yükseköğretim kurumunun ilgili internet sayfalarında Farabi Değişim Programı çalışma takviminde belirtilen tarihlere göre ilan edilir.

* İlgili Akademik yıl için YÖK tarafından Üniversitelere tahsis edilen toplam bütçe belli olana kadar başvurusu kabul edilen öğrenciler kurum Farabi koordinasyon ofisleri tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “aday öğrenci” olarak bildirilir. Başvurular YÖK Farabi Koordinasyon Birimi tarafından incelenip değerlendirilerek Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile resmiyet kazanır.