Belgelerin Hazırlanması

Başvuru Aşamasında

        
Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrenciler Aday Öğrenci Başvuru Formu ve SGK Beyannamesi doldurularak istenilen diğer belgeler ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder.

       
Hareketlilik Öncesinde

       
Başvuru değerlendirmeleri sonucunda öğrenim görmek üzere kabul edilen öğrenciler Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenci Bilgi Formu ve Öğrenim Protokolünü hazırlayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder.

         
Öğrenim Protokolünü hazırlarken;
➢ Öğrencinin kendi üniversitesinde öğrenimine devamı durumunda almakla yükümlü olduğu dersler ve kredileri, Öğrenim Protokolünde “Sayılacak Dersler” sütununa yazılır. Derslerin belirlenmesinde, alttan gereken dersler varsa, bunlara öncelik verilmelidir.
➢ Sayılacak derslerin karşılığı olan, gideceği yükseköğretim kurumundaki dersler ve kredileri belirlenir ve bu dersler Öğrenim Protokolünde “Alınacak Dersler” sütununa yazılır. Alınacak dersler, gidilen yükseköğretim kurumunda alttan-üstten seçilmiş olabilir.
➢ Gidilen üniversitede (Alınacak Dersler) alacağı derslerin toplam kredisi kendi üniversitesinin (Sayılacak Dersler) toplam kredisinden düşük olamaz ve derslerde tek tek kredi denkliği aranmaz. Bunun için, seçmeli dersler Öğrenim Protokolü’ne eklenebilir. Dersler, öğrencinin daha önce kendi kurumunda takip ettiği ve başarılı olduğu dersler olamaz.
➢ Öğrencinin dönem sonundaki başarı oranının hesaplanması, alınacak ve sayılacak derslerden hangilerinden geçtiğinin/kaldığının açık olarak belirtilmesi için Öğrenim Protokolündeki sayılacak dersler, alınacak derslerle eşleştirilmelidir. Protokolde, eşleşmemiş ders kalmamalıdır. Öğrenim Protokolünde birden fazla ders bir dersle eşleştirilebilir. Hangi derslerin hangi derslerle eşleştirildiği açık olarak belirtilmeli ve açıkta ders kalmamalıdır.
➢ Seçmeli derslerin isimleri belirlendikten sonra ekle-sil yapılarak isimleri belirtilmelidir.
➢ Öğrenim Protokolü öğrenci ve Bölüm Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra Kurum Koordinatörünün imzasının tamamlanması ve Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kararı çıkarılması için öğrenci tarafından Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilir.
➢ İmzaları tamamlanan ve yönetim kurulu kararı ile onaylanan Öğrenim Protokolü diğer başvuru belgeleri ile birlikte İDÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından öğrencinin kabul edildiği kurumun Farabi Kurum Koordinatörlüğüne posta ile gönderilir.
➢ Gidilen üniversitenin yetkililerinin Öğrenim Protokolünü imzalamasıyla, protokolde yer alan Alınacak Derslerin kendi üniversitelerinde açılacağı ve Farabi öğrencisinin bu derslere devam edebileceği kabul edilmiş olur. Gerekli durumlarda kurumlar Öğrenim Protokollerinin yeniden düzenlenmesini isteyebilir.
Hareketlilik Sırasında
➢ Öğrenci kaydını, ders kaydını ve ekle/sil uygulamasını gidilen üniversitenin akademik takvimine göre yapmakla yükümlüdür.
➢ İDÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen ekle-sil formları Kurum Koordinatörünün onayı alındıktan sonra yönetim kurulu kararı için ilgili Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’ye gönderilir daha sonra karşı kuruma posta ile iletilir.

      
Hareketlilik Sonrasında

            
➢ Öğrenci Nihai Rapor Formunu Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder (Bkz. Belgeler).
➢ Öğrencinin Transkript ve Katılım Belgesi öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite tarafından, öğrencinin üniversitesine gönderilir.
➢ Transkript Belgesi İDÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne ulaştıktan sonra ders eşlemesini yaparak onay için ilgili Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörüne gönderilir.
➢ Onaylanan ders eşleşmeleri sisteme işlenmesi için İDÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir.
➢ Öğrenci ders geçme notunun, kabul eden üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini kabul eder.
➢ Öğrenci kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, gönderen üniversitesine döndüğünde yeniden almak zorundadır.
➢ Öğrenci tüm derslerden devamsızlıktan kalınması halinde, aldığı bursları iade etmeyi ve disiplin suçları durumunda, kabul eden yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiş sayılır.