Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
 • DUYURU
 •  

  Girişimsel OImayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu yaz dönemi nedeniyle Temmuz ayında toplanmayacağından Haziran ayında yeni dosya kabul edilmeyecektir. Son dosya teslim tarihi 20 Mayıs 2023’tür.

   

  BAŞVURU KOŞULLARI

                                     

  1. İzmir Demokrasi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, 19 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan; “Tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları” değerlendirir. Bu kapsamda yer alan Gözlemsel Çalışmalar “ilaçların onaylanmış endikasyonlarında güncel tanı ve tedavi kılavuzlarına uygun olarak tedavisi devam eden hastalarda spontan reçete edilen ilaca ait verilerin toplandığı epidemiyolojik çalışmalar” olarak tanımlanmıştır.
  2. Başvurular, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nde bulunan “İDÜ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu” sekreteryasına elden yapılacaktır.
  3. Etik Kurul HER AYIN SON HAFTASINDA toplanır. BAŞVURULAR HER AYIN İLK GÜNÜNDEN 20. GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR KURUL SEKRETERYASINA YAPILIR. Ayın 20. gününün tatil günü olması durumda süre takip eden iş gününün mesai saatinin bitiminde sona erer. EKSİK BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ.
  4. KONTROL LİSTESİ EKSİK OLAN ARAŞTIRMALAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
  5. Bir toplantı gündemine, başvuru sırasına göre en fazla 15 dosya alınabilmektedir. Bu sayının üzerinde olan başvurular, bir sonraki toplantı gündemine alınır (Gerekçeli olarak özel ve aciliyeti olan durumlarda bu sayı Etik Kurul Başkanının insiyatifi ile en fazla 20’ye çıkarılabilir).
  6. Başvuru dosyası içeriği, mavi telli dosya içerisinde ıslak imzalı 1 adet çıktıya ek olarak tüm evrakların imzalı kopyaları birleştirilmiş tek bir pdf formatında a) 1 adet USB içerisinde sunularak veya b) idukliniketikkurul@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilerek ilgili sekreteryaya yapılmalıdır.
  7. Onam formu hariç tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır. Onam formu tek bir yaprak üzerinde olacak şekilde düzenlenmeli, imzalar metinden ayrı bir sayfada sunulmamalıdır.
  8. Etik Kurulu’un aldığı 29.09.2020 tarih ve 2020/20 sayılı karar neticesinde Etik Kurul tarafından iletilen düzeltmelerin otuz gün içerisinde tamamlanarak kurul sekretaryasına iletilmesinin esas olduğuna, haklı bir nedenin varlığı halinde bu sürenin önceden yazılı olarak bildirilmesi şartıyla otuz gün daha uzatılabileceğine, belirtilen sürelerde düzeltmelerin tamamlanmaması halinde başvuru mevcut dosya üzerinden karara bağlanacağına ve bu konunun dosya başvuru sahiplerinin dikkatine sunulduğunu belirtiriz.