Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
  • Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre aşağıda kontenjanları ve tarihleri belirtilen birimlerde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan ve kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu” nu doldurarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 25 Ocak 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Eksik bilgi içeren formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılacak Birimler

Kontenjan

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

1 kişi

 

 

Öğrenci Çalışma Takvimi

4 Şubat 2019 – 14 Haziran 2019

 

  • Kısmi zamanlı azami çalışma süresi; günlük 5 (beş) saat olmak üzere, haftada 15 (on beş) ve ayda 60 (altmış) saattir.

Başvuruda Aranacak Şartlar:

 

  1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan bursları alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilirler:

a) İDÜ’ nün kayıtlı (aktif) öğrencisi olmak (Tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve özel öğrenci

hariç),

b) Ön lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora

öğrencileri için en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.),

c) Normal öğrenim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

ç) İlgili çalışma döneminde kayıt dondurmamış olmak,

d) Disiplin cezası almamış olmak,

e) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret veya daha yüksek düzeyde bir gelire sahip olmamak,

f) KZÖ ile İDÜ arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilememiş olmak,

g) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

     2. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler için (c), (e) ve (g) bentlerindeki şartlar aranmaz.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler:

  • Kısmı Zamanlı Çalışma Başvuru Formu
  • Disiplin cezası almadığını gösterir şekilde Öğrenci Belgesi
  • Transkript
  • Şehit ve gazi çocuğu ise bu durumu gösteren belge
  • Yaşadığı hanenin gelirinden, hanedeki fert başına düşen gelir düzeyi muhtaçlık sınırının altında ise bu durumu gösteren belge (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilebilir)
  • Başvuru sahibinin “kendisinin” herhangi bir işte ücretli olarak çalışmadığına dair belge (SGK’ dan alınmalıdır)

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.