Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Düzenlemiş Olduğu Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları Başlamıştır

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İDÜSEM)

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İletişim ve Kayıt:

 

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili 117

 

 Web:

www.idu.edu.tr

 

E-Posta:

sem@idu.edu.tr

 

Programın Amacı:

15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki, mali ve vergisel bilgilerin katılımcıya aktarılması amaçlanmaktadır. Söz konusu eğitim programı kapsamında, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve konkordato sürecinin işleyişi incelenmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘Konkordato Ön Projesi’ ve belli büyüklükteki işletmeler için bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen “Finansal Analiz Raporları” nın nasıl düzenlenmesi gerektiği konularına değinilecektir. Ayrıca, konkordato süreci vergisel boyutuyla da ele alınacak ve konkordatonun vergisel sonuçları irdelenecektir. Program, seminere katılanların, edindikleri hukuki ve mali bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre sağlıklı bir biçimde yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi: 24 Saat (Hafta Sonları)

 

Program Yeri –Tarihleri: İzmir Demokrasi Üniversitesi-(8-9-15 Aralık)

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDÜSEM)

Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR

 

Program Bedeli: 800 TL (KDV Dahil)

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)
1533-87769481-5001
TR59 0001 0015 3387 7694 8150 01

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Programa Katılma Koşulları:

 

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Tam ehliyetli olmak,
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
 4. İflas etmemiş olmak,
 5. Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak,
 6. Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak,
 7. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
 8. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,
 9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
 10. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 11. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

 

Programın İçeriği:

 1. Hukuki Boyut
 • İflasın Ertelenmesi Kurumu
 • Türkiye’de Konkordato
 • Konkordato Anlaşması
 • Konkordato Çeşitleri
 • Konkordato Talep Edebilecek Kişiler Ve Talepte Bulunulabilecek Durumlar
 • Konkordato Talebi – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
 • Geçici Konkordato Mühleti Ve Sonuçları – İcra Takiplerine Etkisi
 • Alacaklılar Kurulu
 • Kesin Mühlet, Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
 • Konkordatonun Kaldırılması
 • Alacaklılar Toplantısı Ve Konkordato Projesinin Kabulü
 • Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
 • Konkordatonun Tasdik Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları
 • Konkordatoda Rehinli Malların Ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu
 • Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası
 • Konkordatonun Feshi
 1. Konkordato Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Konkordato Komiserinin Seçimi, Özellikleri ve Görevden Çekinmesi
 • Konkordato Geçici Komiserinin Atanması, Görev Ve Yetkileri
 • Konkordato Komiserinin Şirket Ortak Ve Yetkilileri, Alacaklılar Ve Mahkeme İle İlişkileri
 • Konkordato Komiserleri Tarafından Sunulacak Raporlar
 • Konkordato Komiserinin Sorumlulukları
 1. Mali Boyut
 • Konkordato Ön Projesi
 • Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Araştırma
 • Şirketin Özgeçmişi
 • Şirketin Konkordato Sürecine Gelme Nedenlerinin İncelenmesi
 • Şirketin Son 3 Yıllık Mali Durumu ve Rayiç Bedelli Bilanço
 • Konkordato Kapsamında Borç Tasfiye Planı
 • Konkordato Sürecinde Kaynaklar
 • Gelir Tablosu Projeksiyonları
 • Nakit Akım Projeksiyonları
 • Konkordato Ön Projesinin Düzenlenmesi
 • Konkordato Talebine Eklenecek Finansal Raporlar ve Veriler
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Ara Bilanço
 • Ticari Defterleri Tasdikleri/E-Defter Beratları
 • Duran Varlık Listesi
 • Tüm Alacak Ve Borçlar Listesi
 • Karşılaştırma Tablosu
 • Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi, Analiz ve Değerlendirmeler
 • Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
 • Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Öz Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 • Finansal Analiz Raporu
 • İşletmeleri Ölçek Büyüklüğüne Göre Ayrımı
 • Finansal Analiz Raporunun Hazırlanması için Gerekli Belgeler ve İnceleme Süreci
 • Finansal Analiz Raporunun Düzenlenmesi
 • Analitik İnceleme Kapsamında Verilerin Karşılaştırılması Teknikleri
 • Trend Analizleri (Eğilim Yüzdeleri Analizi)
 • Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi
 • Dikey Analiz
 • Oran Analizleri
 • Ussallık Testleri
 1. Vergisel Boyut
 • Konkordatonun alacaklı ve borçlu için vergisel sonuçları
 • İcra ve İflas Kanununda Yer Alan Vergisel Düzenlemeler
 • Vergi Usul Kanununda Yer Alan Düzenlemeler

 

Eğitmenler: Prof. Dr. Cevdet Alptekin KAYALI

Doç. Dr. Musa GÖK

Dr. Öğ. Üyesi Dilek KARAMAN

 

Önemli Uyarı: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.