Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

 

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesine göre aşağıda kontenjanları ve tarihleri belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan ve kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu nu doldurarak tabloda belirtilen Birimlere 25 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilirler. Eksik bilgi içeren formlar ve birden fazla Birime yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birim Kontenjan Öğrenci Çalıştırma Takvimi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2

   2 Ocak 2023-16 Haziran 2023
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

1

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

1

Fen Edebiyat Fakültesi

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

Mimarlık Fakültesi

1

Mühendislik Fakültesi

1

Tıp Fakültesi

1

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

 

Öğrenci Çalışma Takvimi
2 Ocak 2023 – 16 Haziran 2023
  • Kısmi zamanlı azami çalışma süresi; günlük 5 (beş) saat olmak üzere, haftada 15 (on beş) ve ayda 60 (altmış) saattir.
  • Bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 11,37 TL’dir.

 

Başvuruda Aranacak Şartlar:

 

  1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan bursları alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilirler:

a) İDÜ’ nün kayıtlı (aktif) öğrencisi olmak (Tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve özel öğrenci

hariç), 

b) Ön lisans ve lisans öğrencileri için not ortalaması en az 2.00, yüksek lisans ve doktora

öğrencileri için en az 2.50 olmak (Hazırlık, 1.sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1 inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.),

c) Normal öğrenim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

ç) İlgili çalışma döneminde kayıt dondurmamış olmak,

d) Disiplin cezası almamış olmak,

e) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret veya daha yüksek düzeyde bir gelire sahip olmamak,

f) KZÖ ile İDÜ arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilememiş olmak,

g) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

     2. Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencileri için (c), (e) ve (g) bentlerindeki şartlar aranmaz.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler:

  1. Kısmı Zamanlı Çalışma Başvuru Formu
  2. Öğrenci Belgesi (E-Devlet)
  3. Transkript (Öğrenci Bilgi Sistemi)
  4. Şehit ve gazi çocuğu, engelli öğrenciler için bu durumu gösteren belge
  5. Yaşadığı hanenin gelirinden, hanedeki fert başına düşen gelir düzeyi muhtaçlık sınırının altında ise bu durumu gösteren belge
  6. Başvuru sahibinin “kendisinin” herhangi bir işte ücretli olarak çalışmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden son 6 ayı gösterir SGK hizmet dökümü)

 

Başvuru Formu için Tıklayınız.