100/2000 YÖK Doktora Bursu 2019-2020 Bahar Dönemi Başvuruları

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU (2019-2020 BAHAR YARIYILI)

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2019-2020 Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen koşulları taşıyan adaylar arasından Mimarlık Anabilim Dalına belirtilen sayıda Doktora öğrencisi alınacaktır.

 

BAŞVURU YAPILACAK ALAN-KONTENJAN

Enstitü

Anabilim Dalı

Kontenjan

Programı

Aranan Unvanlar

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarlık

3

Mimarlık Doktora

Mimarlık Yüksek Lisans Mezunu olmak

BAŞVURU TARİHLERİ:               18-20 Şubat 2020    

 

 Başvurular https://obs.idu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

         

Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi vb. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir.
 • Online başvuru esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz.

Programların açılabilmesi için her bir alan için en az 3 (üç) öğrencinin kayıtlanması gerekmektedir. 3 (üç) öğrenciden az öğrenci başarılı olan alt alanlar açılmayacaktır.

 

 

SINAV TARİHİ -SAATİ VE YERİ :        21 Şubat 2020 saat 10.00 da

                                                                   İDÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü

 

KAZANAN ADAYLARIN İLAN TARİHİ:  24 Şubat 2020   (Üniversitemiz web sayfasında yapılacaktır.)

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

    Asıl olarak kayıt hakkı kazananlar     :  24-25-26 Şubat 2020

    Yedek olarak kayıt hakkı kazananlar :  27 Şubat 2020

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 • ALES Puan türünden en az 65 puana sahip olmak.
 • Doktora Programına başvuru yapan adayların yüksek lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3, 100 tam not üzerinden en az 80 puana sahip olması gerekmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
 • ÜDS- YDS-KPDS Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana sahip olmak.
 • Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
 • Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
 • Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 • Adayların başarı notunun hesaplanmasında; tezli yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır. *Doktora programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması gerekir.
 • Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.
 • Adayların mülakat sınavına nüfus cüzdanı ile gelmesi zorunludur.
 • Mezuniyet notu sadece 100’lük sistem olan adaylar 100’lük notunu gireceklerdir. Mezuniyet notu sadece 4’lük sistem olan adaylar 4’lük notunu gireceklerdir.(4’lük sistem notunu giren adayların notları sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosundan 100’lük nota çevrilecek olup, mezun olunan üniversitenin dönüşüm tablosu kabul edilmeyecektir. )

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.)
 • Transkipt (Yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesini onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz etmesi zorunludur.
 • ALES Belgesi
 • ÜDS, YDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.
 • Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5×6 Cm.) (2 adet)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • SGK Hizmet Dökümü

 

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir
 • Kesin kayıt için gerekli belgeler, kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen elden teslim edilecektir
 • Posta ile kayıt yapılamaz.
 • Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
 • Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.