2019 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Hakkında

2019 yılı akademik teşvik ödeneği başvurularına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (Hukuk Müşavirliği) 13.03.2023 tarihli ve 12635 sayılı yazısı ve Danıştay 8. Dairesi 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararında “17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir. Anılan karar çerçevesinde yönetmelik değişikliği nedeniyle üniversitemiz öğretim elemanlarından hak kaybı yaşamış olanlar aşağıda belirtilen adımları izleyerek başvurularını yapabileceklerdir. 


Başvuru Takvimi için tıklayınız.

Başvuru Beyan Formu için tıklayınız.

2018 Yılı Akademik Teşvik Yönetmeliği için tıklayınız.